ประกาศผล มศว.ประสานมิตร

ประกาศผลระดับชั้นเด็กเล็ก สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2562

ประกาศผลการทดสอบความพร้อมทางการเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตรฯ

มี 2 แบบนะครับ คือ
แบบที่ 1 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 100 อันดับ
แบบที่ 2 นักเรียนที่ได้รับการพิจารณา กลุ่มเพื่อการศึกษาวิจัย
ข้อมูลจากเว็บไซต์ รร.สาธิตมศว.ประสานมิตร ฝ่ายประถม //prathom.swu.ac.th

แบบที่ 1 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 100 อันดับ รายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศผล มศว.ประสานมิตร

ประกาศผล มศว.ประสานมิตร

แบบที่ 2 นักเรียนที่ได้รับการพิจารณา กลุ่มเพื่อการศึกษาวิจัย รายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศผล มศว.ประสานมิตร

ประกาศผล มศว.ประสานมิตร

ประกาศผล มศว.ประสานมิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *