Monthly Archives: January 2024

satitkaset 67

กำหนดการรับนักเรียน ป.1 สาธิตเกษตร ปี 67

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗   การรับใบสมัคร (ผู้เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศข้อ ๓.๒.๒ รับใบสมัคร วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนสาธิตฯ บุคคลทั่วไป รับใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.kus.ku.ac.th วันอังคารที่ ๖ ถึงพุธที่ ๗Read More…