Monthly Archives: January 2023

06Jan/23
คัดเลือกสาธิตเกษตร 2566

การคัดเลือกนักเรียนเข้า ป.๑ สาธิตเกษตร ๒๕๖๖

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มาแล้วครับ  ประกาศที่หลายๆ ครอบครัวรอคอย ปีนี้ใช้วิธีคัดเลือกด้วยการจับสลาก รายละเอียดตามนี้เลยครับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ การรับสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร กรอกข้อมูลผู้สมัคร ตรวจสอบรายชื่อ การคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.kus.ku.ac.th ขั้นตอนการรับสมัคร (ผู้เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) ๑. ขอรับใบสมัคร วันอังคารที่ ๑๗ – วันพฤหัสบดีที่Read More…