satitkaset 67

กำหนดการรับนักเรียน ป.1 สาธิตเกษตร ปี 67

satitkaset 67

รับสมัครคัดเลือกเข้าเรียนสาธิตเกษตร ปี 67

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

 

การรับใบสมัคร

(ผู้เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)


บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศข้อ ๓.๒.๒

รับใบสมัคร

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนสาธิตฯ


บุคคลทั่วไป

รับใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.kus.ku.ac.th

วันอังคารที่ ๖ ถึงพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กรอกใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครจากระบบ

วันพุธที่ ๗ – วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


การรับสมัคร วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗

และวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร

ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตฯ


การประเมินความพร้อม วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ㆍ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตฯ


ประกาศผลการคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ น.

ณ อาคาร ๑ โรงเรียนสาธิตฯ และ www.kus.ku.ac.th

ผู้ปกครองโปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการคัดเลือกฯ จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๘๐๐-๙ หรือ www.kus.ku.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.